Undersökningskommissionerna för trafikolyckor utför undersökningen av trafikolyckor på väg och i terräng. Medlemmarna i kommissionerna utgörs av sakkunniga som företräder polisen samt specialområdena medicin, fordonsteknik, väghållning och beteendevetenskap, och vid behov inkluderas även andra specialsakkunniga.

Det finns 20 undersökningskommissioner på olika håll i Finland och dessa har totalt omkring 300 medlemmar. Kommissionernas gränser följer i huvudsak de nuvarande landskapsgränserna. Kommissionerna är självständiga och oberoende när de utreder orsakerna till trafikolyckor och framför förslag till förbättring av säkerheten. Medlemmarna i kommissionerna omfattas av tjänstemannaansvar och tystnadsplikt.

25.03.2015